NOF

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOF) regulen diferents aspectes de la relació dels alumnes i les famílies amb l’escola. A continuació trobareu un resum dels punts més destacats:

Entrades al centre

Els alumnes accedeixen a l’escola a ¾ de 9 del matí i a ¾ de 3 de la tarda:

 • Educació Infantil i Cicle Inicial per la porta de l’Avinguda Creu de Terme, 1.
 • Cicle Mitjà i Superior per la porta del Carrer Castellar, 7.

Les portes romandran obertes 7 minuts.

L’accés dels alumnes a l’escola varia en funció de l’edat:

 • Infantil. Els alumnes entren acompanyats fins al barri amb les famílies. P3, durant el mes de setembre, seran acompanyats fins a les aules.
 • Cicle Inicial. Els alumnes entraran sols a l’escola i aniran fins a l’aula, per la porta més propera a la del pati d’infantil.
 • Cicle Mitjà i Superior. Els alumnes entraran directament fins a l’aula ells sols.

Els alumnes que arribin tard, hauran d’entrar per la porta del Carrer Castellar i esperar que el conserge els obri la porta i els acompanyi a les aules (si són d’Infantil).

Si un alumne de 3r, 4t, 5è o 6è ha d’acompanyar a un germà més petit d’EI o CI, haurà d’entrar per la porta de l’Avinguda Creu de Terme, acompanyant-lo fins on estigui preescrit i tornarà a sortir del recinte escolar per entrar per la porta del carrer Castellar.

Sortides del centre

Cap alumne podrà sortir sol del centre sense autorització del pare/mare/tutor/a legal.

A les 12.15 h:

 • Infantil. Els alumnes que van a menjar a casa seran recollits pels pares/mares o pel responsable acreditat, a les portes del porxo d’infantil.
 • Cicle Inicial. Els alumnes seran acompanyats pels mestres fins a la porta que dóna al pati i lliuraran els alumnes des de l’interior de l’edifici.
 • Cicle Mitjà i Cicle Superior. Els alumnes que se’n van a casa a dinar seran recollits pels pares i mares o pel responsable acreditat, a la porta del carrer Castellar. Si tenen autorització podran marxar sols. El mestre acompanyarà a tot l’alumnat fins a la porta, de manera habitual.
 • Els alumnes que fan ús del menjador seran recollits a l’aula pels monitors de l’esmentat servei.
 • Els alumnes que no han estat recollits, el mestre/a trucarà a la família i si cal es quedaran a dinar.

A les 12.45 (SEP):

Els alumnes de SEP de Cicle Inicial i Superior que se’n van a casa a dinar seran recollits pels pares i mares o pel responsable acreditat, a la porta del carrer Castellar. El mestre els acompanyarà fins a la porta, de manera habitual. La resta d’alumnes que es queden a menjador seran recollits al vestíbul pels monitors de menjador.
Els alumnes que no han estat recollits, el mestre/a trucarà a la família i si cal es quedaran a dinar.

A les 16.15 h:

 • La sortida dels alumnes funciona igual que la sortida del migdia. Els alumnes que no han estat recollits, el mestre/a trucarà a la família i si cal es quedaran al servei de Ludoteca.
 • Els alumnes que fan extraescolars seran recollits a la seva aula pels monitors encarregats.
 • Si els retards són a la sortida de les activitats extraescolars-ludoteca, el monitor trucarà a la família. Si no s’aconsegueix contactar amb ella es comunicarà telefònicament la situació a la Policia Local i s’acordarà amb aquesta la fórmula de lliurar-lo a la seva custòdia. En el cas de produir-se alguna dificultat, la persona a càrrec es posarà en contacte amb la comissaria dels mossos d’esquadra corresponent, que gestionarà la diligència oportuna.
 • La reiteració freqüent d’aquests fets amb la mateixa família, en la mesura que comporta manca d’assumpció de les responsabilitats de custòdia dels menors que li corresponen, ha de ser tractada amb els Serveis Socials del municipi.

Absències de l’alumnat

L’assistència de l’alumnat al centre és obligatòria. Els pares han de comunicar les absències dels seus fills especificant el motiu i la durada de l’absència. El tutor o tutora custodiarà els justificants durant el mes en curs. Passat aquest temps es donaran a direcció que els revisarà i es faran les actuacions pertinents (carta, entrevista…) en casos de retard.

En cas dels alumnes absentistes s’informarà a serveis socials i es seguirà el protocol comarcal d’absentisme; tota la documentació quedarà recollida en l’expedient de l’alumne.

En el cas que un alumne hagi d’absentar-se del centre, la família ho haurà de notificar al tutor per avançat i haurà de venir a recollir a l’alumne a l’escola.

Alumnes malalts

 • L’alumne/a que pateixi una malaltia susceptible d’encomanar-se, no pot assistir a l’escola fins a la seva total recuperació.
 • Si a l’escola es detecta que un/a nen/a no es troba bé o pateix alguna malaltia infecciosa s’avisarà a la família per a que el vinguin a buscar.
 • És obligació dels pares informar a l’escola de les malalties (cròniques o no) que tinguin els nens.
 • És recomanable que quan un alumne estigui parasitat no assisteixi a l’escola fins que no segueixi el tractament.
 • En el centre no s’administrarà cap tipus de medicament.

Aparells electrònics, mòbils, diners i joguines

Al centre, com a norma general, no es poden portar aparells electrònics de cap mena ni mòbils, ni diners, ni joguines. Si l’alumne/a, per qualsevol circumstància els porta no en pot fer ús dins de l’escola, la qual no es farà responsable de l’objecte en cap cas.

Pel que fa als patinets i bicicletes no es podran fer servir ni dins ni als voltants de l’escola. Si algun/a alumne/a el porta caldrà que el deixi fora del centre.

Entrevistes famílies–escola

Durant els mesos de setembre i octubre es portaran a terme les reunions de principi de curs, a fi de tractar els principals aspectes de funcionament i dinàmica dels diferents grups.

En el cas de P3 i amb les famílies dels alumnes que s’incorporen nous al nostre centre es farà una reunió personalitzada.

Durant el curs hi haurà una entrevista personal amb cada una de les famílies. Sempre que es consideri oportú, es podran concertar altres entrevistes tant per part de les famílies com dels mestres.

Informes

 • Parvulari.  Es donen dos informes, un al gener i l’altre al juny.
 • Primària. Es lliura un informe al final de cada trimestre.