Projecte Educatiu de Centre

El nostre Projecte Educatiu del Centre és un instrument que ens permet atendre el desenvolupament i perfeccionament de les qualitats físiques, intel·lectuals i morals de l’alumnat; és a dir, una formació integral, dins del procés educatiu que la demanda social origina, per tal d’actuar de manera àmplia, profunda i previsora, tot i adoptant iniciatives i solucions als problemes que el normal desenvolupament de la vida del centre planteja.

L’escola dóna especial importància a la coherència en la manera de fer del conjunt del professorat per tal d’aconseguir resultats òptims en l’acció educativa. Intentem que l’alumnat capti una metodologia comuna en totes les àrees/matèries i es respecta el dret de l’alumnat a rebre un ensenyament coordinat.

El centre empra mecanismes de planificació de les accions docents, de seguiment i d’avaluació per tal d’intentar assolir una millora constant dels resultats acadèmics.

Trets d’identitat i valors de l’escola

Entenent que l’alumne és el protagonista de l’aprenentatge i que els mestres, per la seva banda, són els protagonistes del procés d’ensenyament que té com a punt de partida la reflexió i el treball en equip, la nostra cultura de centre es caracteritza pel foment dels següents valors:

 • El respecte mutu com a principi de convivència i plataforma de treball.
 • El pluralisme ideològic i la interculturalitat.
 • La innovació com eina de progrés i millora.
 • L’educació integral com a mètode de formació dels alumnes dins d’una comunitat democràtica i participativa.
 • El treball d’atenció a la diversitat, respectant els diferents ritmes d’aprenentatges i on tots els infants tinguin cabuda.
 • La participació responsable i positiva.
 • La valoració i el reconeixement de les persones i els seus projectes.
 • El foment de la cultura de l’esforç i el treball ben fet.
 • La correcta comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa.
 • El diàleg per a la resolució de conflictes.
 • La coresponsabilitat de les famílies.
 • Compromís bàsic en l’educació per la sostenibilitat (Escola Verda).

Què volem ser?

Volem ser un centre capaç de:

 • Conformar una comunitat educativa de qualitat que sigui capaç d’articular dues exigències: educació i aprenentatge.
 • Preparar persones per a contribuir a la millora de la societat a partir de la capacitació en actituds, valors, coneixements i habilitats dels nostres alumnes, en l’exercici de la llibertat, la creativitat, la responsabilitat, la democràcia i el respecte cap a un mateix, cap als altres i cap a l’entorn.
 • Formar ciutadans autònoms i emprenedors, d’esperit crític, responsables i compromesos amb el món en el que vivim.

Objectius de l’escola

 • Educar integralment els alumnes com a persones responsables per a aconseguir el ple desenvolupament de la seva personalitat.
 • Preparar els alumnes per entrar a l’educació secundària partint de les habilitats instrumentals bàsiques i mitjançant tècniques d’estudi.
 • Formar en el respecte a la pluralitat lingüística, ètnica, religiosa, ideològica i cultural
 • Fer competents als alumnes en les dues llengües que es parlen a Catalunya.
 • Crear una escala de valors per a la vida basada en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància.
 • Integrar i connectar l’escola amb la realitat del medi, participant en les manifestacions culturals i de relació en el sí de la societat en la qual viuen.