Assignació horària

 

Els centres docents han d’organitzar l’horari d’acord amb la seva programació, atenent les necessitats i possibilitats de la seva planificació curricular, d’acord amb l’edat i els interessos de l’alumnat. En aquesta flexibilització de les hores dedicades a cada àmbit, es respecten els horaris globals i l’horari mínim establert per a cadascun dels cicles de l’etapa.

Assignació horària